Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu informuje, że zgodnie § 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Reszel zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Reszlu Nr XIX/138/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. właściciele udostępnionej do użytku nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości publicznego.

    Wobec powyższego właściciel nieruchomości zobowiązany jest do oczyszczania chodnika w ciągu całego roku. Wychodząc naprzeciw sprostaniu tego obowiązku Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu oferuje usługę w wyżej wymienionym zakresie w cenach na 2024 r. podanych poniżej:

Rodzaj usługi

Cena netto w zł

Podatek VAT

Oczyszczanie chodnika w okresie letnim
(od m-ca V do m-ca X) – za 1 m2

0,78

wg obowiązujących przepisów

Oczyszczanie chodnika w okresie zimowym

(od m-ca XI do m-ca IV) – za 1 m2

0,88

wg obowiązujących przepisów

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zapraszamy do zawarcia umowy na całoroczne oczyszczanie chodnika.