Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Reszlu

 Z wielką przyjemnością możemy ogłosić, że dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Reszlu” Nr Umowy: RPWM.05.02.00-28-0014/20, w ramach Osi Priorytetowej 5 - „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów” Działania 5.2. - „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


w dniu 27.09.2021 prezes Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Pan Janusz Kozoń podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Reszlu”.

Inwestorem jest Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., z siedzibą w Reszlu, zaś gwarantem finansowania Gmina Reszel.

Wykonawcą została firma Macrotec Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 4 470 000,00 PLN netto , 5 498 100,00 PLN brutto a termin realizacji wynosi do 27.09.2022

WPK Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego poprzez stworzenie warunków dla rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.

Dzięki inwestycji osiągniemy m.in.:

  • Większy stopień oczyszczania ścieków ramach aglomeracji,
  • Zmniejszenie uciążliwości związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków
  • Poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, a w konsekwencji osiągnięcie lepszej czystości rzeki Sajny,
  • Powstrzymanie degradacji wód powierzchniowych i podziemnych
  • Osiągnięcie właściwego stanu ochrony środowiska naturalnego
  • Poprawę warunków życia i zdrowia ludzi
  • Stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy i regionu poprzez poprawę atrakcyjności inwestycji
  • Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru gminy.

 

Autor: Teresa Kuchalska

Od 25 czerwca 2018r. oficjalnie na trenie Reszla działają dwie nowe mikro instalacje fotowoltaiczne. Pierwsza zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Rataja 4, zaś druga na Stacji Uzdatnia Wody przy ul. Gdańskiej 3 w Reszlu. Panele fotowoltaiczne zostały umieszczone zarówno na terenie zielonym, jak i budynku SUW-u. Jest to pierwszy przykład wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Reszel. Prace zrealizowało konsorcjum firm z liderem Miejską Energetyką Cieplną "Komec" Sp. z o.o. w Kętrzynie wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.

            Zakres prac obejmował kompleksowe wybudowanie instalacji fotowoltaicznej z przyłączeniem systemu instalacji do sieci energetycznej. Całkowita moc każdej z instalacji fotowoltaicznej to po 39,6 kWp.

            Zadanie o wartości 423 295,71 zł zostało dofinansowane w ramach Osi Piorytetowej 4
– "Efektywność energetyczna" Działąnia 4.1 – "Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 237 561,81 zł.

            Prace budowlane były również wspaniałą okazją dla uczniów II klasy technikum przy Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu w specjalizacji odnawialne źródła energii do zapoznania się z temem fotowoltaiki "od podszewki". Młodzież była obecna przy całym procesie montażowym, wykazując zaciekawienie oraz oznaczając się zaangażowaniem.

            Fotowoltaika to odnawialne źródło energii produkujące prąd, które nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Działanie instalacji opiera się na tym, że ogniwa fotowoltaicze znajdujące się w panelach zmieniają energię słoneczną w energię elektryczną.

            W przeciwieństwie do tradycyjnych elektrowni, fotowoltaika nie pracuje na paliwach kopalnych, nie emituje spalin i nie powoduje hałasu. W razie potrzeby panele fotowoltaiczne są łatwe w demontażu i mogą zostać ponownie przetworzone. Dodatkowo dzięki rozdrobnieniu źródeł energii zbliża się je do odbiorców końcowych zmniejszając jednocześnie straty energetyczne na przesyle energii. Instalacja PV jest dobrym rozwiązaniem ekologicznym ze względu na brak emisji dwutlenku węgla, siarczanów oraz brak produkcji spalin.

kolaz 1

Autor: Teresa Kuchalska

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ STACJI UZDATNIA WODY W RESZLU

  W dniu 23 stycznia 2018 roku Spółka podpisała z Województwem Warmińsko-Mazurskim umowę o dofinansowanie projektu: „Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 Kwp  na oczyszczalni ścieków przy ul. Rataja 4 w Reszlu oraz stacji uzdatniania wody przy ul. Gdańskiej 3 w Reszlu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

eu1

 Nazwa projektu:

 „Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 Kwp na oczyszczalni ścieków przy ul. Rataja 4 w Reszlu oraz stacji uzdatniania wody przy ul. Gdańskiej 3 w Reszlu" 

dofinansowana w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 Cele projektu:

 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym gminy Reszel.

 Planowane efekty:

 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 71,76 Mwhe/rok

  Wartość projektu: 557 604,74 zł

 

 Wkład funduszy europejskich: 312 939,22 zł