Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Reszlu

 Z wielką przyjemnością możemy ogłosić, że dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Reszlu” Nr Umowy: RPWM.05.02.00-28-0014/20, w ramach Osi Priorytetowej 5 - „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów” Działania 5.2. - „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


w dniu 27.09.2021 prezes Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Pan Janusz Kozoń podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Reszlu”.

Inwestorem jest Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., z siedzibą w Reszlu, zaś gwarantem finansowania Gmina Reszel.

Wykonawcą została firma Macrotec Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 4 470 000,00 PLN netto , 5 498 100,00 PLN brutto a termin realizacji wynosi do 27.09.2022

WPK Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego poprzez stworzenie warunków dla rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków.

Dzięki inwestycji osiągniemy m.in.:

  • Większy stopień oczyszczania ścieków ramach aglomeracji,
  • Zmniejszenie uciążliwości związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków
  • Poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, a w konsekwencji osiągnięcie lepszej czystości rzeki Sajny,
  • Powstrzymanie degradacji wód powierzchniowych i podziemnych
  • Osiągnięcie właściwego stanu ochrony środowiska naturalnego
  • Poprawę warunków życia i zdrowia ludzi
  • Stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy i regionu poprzez poprawę atrakcyjności inwestycji
  • Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru gminy.

 

Autor: Teresa Kuchalska