OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

SAMODZIELNY(A) KSIĘGOWY(A)

 

Prezes Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu,ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: samodzielny(a) księgowy(a).

Zadania:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna w szczególności: za kontakty z klientami firmy, instytucjami zewnętrznymi oraz codzienną obsługę w zakresie księgowym, przygotowywanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, sprawozdawczość GUS, przygotowywanie przelewów  


Wymagania formalne:

 • Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna posiadać wykształcenie:
  – co najmniej średnie ekonomiczne oraz 2 -letni staż pracy w księgowości lub
  – wyższe ekonomiczne
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: rachunkowości, prawa podatkowego, Kodeksu Pracy

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów dot. zasad wykorzystywania środków finansowych przyznanych na realizację projektów w ramach Programów Unii Europejskiej
 • kandydat powinien się wykazać praktyczna znajomością programów FK
 • posiadanie cech osobowości takich jak: umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, samodzielność, odpowiedzialność, dokładność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, sumienność i rzetelność

Warunki pracy:

 • zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 • wymiar zatrudnienia pełny etat,

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • cv
 • dokumenty poświadczające wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • kopia dowodu osobistego (część określająca obywatelstwo polskie)

 

Powyższe dokumenty należy złożyć w biurze kadr i płac Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu przy ul. 1 Maja 6 (I piętro) w terminie do dnia 13 maja 2016 r. do godz. 1500.

Koperta powinna opatrzona być adnotacją „Nabór na stanowisko samodzielny księgowy”.

 Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne
w uzgodnionym indywidualnie terminie.


Aktualizacja 16.05.2016
Nastapiła zmiana terminu składania dokumentów:  do dnia 20.05.2016 r. do godz.15.00.