Spółka realizuje cele gospodarcze z zakresu użyteczności publicznej i zadań publicznych Gminy. Spółka prowadzi działalność produkcyjną, handlową i usługową w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

I.    W zakresie gospodarki komunalnej:

1.    Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
2.    Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
3.    Roboty związane z budową rurociągów, sieci rozdzielczych.
4.    Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
5.    Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
6.    Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
7.    Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.
8.    Pozostałe sprzątanie.
9.    Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielnych.
10.    Pogrzeby i działalność pokrewna.

II.    W zakresie gospodarki mieszkaniowej:


1.    Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
2.    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi.
3.    Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
4.    Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

III.    W zakresie robót budowlano-remontowych i instalacyjnych:


1.    Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
2.    Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
3.    Przygotowanie terenu pod budowę.
4.    Wykonywanie instalacji elektrycznych.
5.    Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
6.    Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
7.    Tynkowanie.
8.    Zakładanie stolarki budowlanej.
9.    Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian.
10.    Malowanie i szklenie.
11.    Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
12.    Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachów.
13.    Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowanie.
14.    Roboty związane z budową dróg i autostrad w szczególności budowa, modernizacja i remonty ulic , chodników, placów oraz innych.


IV.    W zakresie górnictwa i wydobywania:


1.    Wydobywanie żwiru i piasku.

V.    W zakresie innych usług:


1.    Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
2.     Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
3.    Naprawa i konserwacja maszyn.
4.    Transport drogowy związanych z przeprowadzkami.
5.    Działalność wspomagająca transport lądowy.
6.    Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.
7.    Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
8.    Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.