W dniu 21 września 2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie wodociągu w sołectwie Tolniki gm. Reszel, zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Reszlu. Tym posunięciem kolejne miejscowości w Gminie zostały zwodociągowane.

            Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Prezes Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Reszlu Pan Ryszard Kawczyński, Burmistrz Miasta i Gminy Reszel Pan Marek Janiszewski, Pani Andżelika Filipiak sołtys sołectwa Tolniki, Pan Eugeniusz Żukowski Radny Rady Miejskiej w Reszlu, a jednocześnie rolnik sołetcwa Tolniki oraz Panowie Paweł Gasiński i Marek Dygant rolnicy ze wsi Tolniki.

            W ramach robót w 2018r. wykonano sieć wodociągową z przyłączami o długości 10,2 km
z rur PVC o średnicach 110mm, 90mm, 40mm, w tym 2,7 km jako zadanie dodatkowe wynikające
z wniosków Rady Sołeckiej i radnych Rady Miejskiej w Reszlu. Dodatkowy odcinek wodociągu jest reakcją na potrzeby gospodarstw produkujących mleko.

            Jako uzbrojenie przewodów wodociągowych wykonano zasuwy odcinające oraz hydranty nadziemne zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe dla siedlisk objętych zwodociągowaniem. Z uwagi na przejścia pod czynnymi drogami powiatowymi i gminnymi, jak również uzwględniając warunki wodne w trakcie ralizacji inwestycji wykorzystano bezwykopowe metody rozbudowy infrastruktury podziemnej – przeciski sterowane. Prace specjalistyczne zostały wykonane przez profesjonalną firmę z doświadczeniem branżowym.

            W 2019r. w planach jest budowa etapu 2, która zakłada ułożenie brakujących 7,7 km sieci
z przyłączami.

            Podsumowując inwestycja ma na celu budowę 16,7 km sieci wodociągowej, 1,27 km przyłączy oraz montaż 48 wodomierzy.

            Inwestorem, a zarazem wykonawcą zadania było Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu.  W trakcie realizacji inwestycji oprócz budowy sieci spółka wykonała również przyłącza wodociągowe zakończone studniami wodomierzowymi.

            Liczymy, że doprowadzając bieżącą wodę do gospodarstw w sołectwie Tolniki podniesiemy jakość życia mieszkańców gminy.

            Jednocześnie Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu dziękuje właścicielom działek na wyrażenie zgody na przejście przez grunty rolne. WPK starało się uwzględnić zmieniający się stan upraw tak, aby nie spowodować szkód.

            Po zakończeniu inwestycji spółka będzie obsługiwać 173,00 km sieci wodociągowych, które zasilają Stacje Uzdatniania Wody w Reszlu, Pilcu, Woli i Zawidach. 

Autor:Teresa Kuchalska