Reszel, dnia 24 sierpnia 2023 r.


Prezes Zarządu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Produkcji

I. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku (inżynieria sanitarna, budownictwo wodne lub inne pokrewne).
2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.
3. 5 letni staż pracy w tym co najmniej 3–letni staż na stanowisku kierowniczym.
4. Preferowane uprawnienia budowlane instalacyjne bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i     kanalizacyjnych.
5. Znajomość przepisów z zakresu:
• Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
• Prawa Budowlanego
• Prawa ochrony środowiska
• Prawa Wodnego
• Ustawy o odpadach
• Znajomość obsługi komputera w zakresie edytorów tekstowych, mile widziane w zakresie programów kosztorysowych
• Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
• Nie karalność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
6. Prawo jazdy kategorii B

II. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw wodociągowo – kanalizacyjnych oraz w zakresie realizacji zadań  inwestycyjnych i remontowych
2. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
3. Samodzielność, komunikatywność w kontaktach z ludźmi
4. Umiejętność planowania i organizowania pracy na zajmowanym stanowisku
5. Nieposzlakowania opinia

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Nadzorowanie robót w zakresie konserwacji remontów i robót instalacyjnych w zakresie sieci wodociągowo -kanalizacyjnych itp.
2. Nadzór nad stanem technicznym instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Realizacja inwestycji oraz robót budowlano-montażowych prowadzonych przez WPK Sp. z o.o.
4. Planowanie i organizacja prac brygady monterów wodociągowo-kanalizacyjnych
5. Kontrola, koordynacja i nadzór nad pracą pracowników działu wodociągowo-kanalizacyjnego
6. Sporządzanie wycen usług odpłatnych i ich rozliczanie.
7. Prowadzenie spraw związanych z badaniami wody.
8. Opracowywanie specyfikacji wykonania i odbioru robót instalacyjnych.
9. Prowadzenie, dokumentowanie inwestycji realizowanych przez Spółkę, a w szczególności:
a) weryfikacja dokumentacji technicznej,
b) nadzór nad realizacją inwestycji,
c) przygotowywanie odbiorów technicznych inwestycji,
10. Udział w opracowywaniu wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
11. Wydawanie zaleceń dotyczących poprawy technologii, eksploatacji oraz stanu technicznego urządzeń.
12. Wnioskowanie i współudział w opracowywaniu nowych rozwiązań projektowych związanych z modernizacją obiektów.
13. Opracowanie innych dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu Spółki.
 

IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
2. Kserokopia świadectw pracy.
3. Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – świadectwo ukończenia szkoły lub odpisu dyplomu studiów wyższych.
4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje.
5. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6. Zaświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do ubiegania się o stanowisko kierownicze.
7. Oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłem (byłam) karany (karana) za przestępstwo popełnione umyślnie”.
8. Oświadczenie o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć:
w terminie do 30.09.2023 r., do godziny 1200, w zamkniętych kopertach z opisem:
„Nabór na stanowisko –  Kierownik Produkcji WPK Sp. z o.o. w Reszlu” osobiście lub pocztą na adres:


Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 6
11-440 Reszel

Inne informacje:
Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie lub pod tel. 89 755 06 31 w. 28
 
Aplikacje, które wpłyną do WPK Sp. z o.o. w Reszlu po terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy telefonicznie.

 
 
Prezes Zarządu
Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Sp. z o.o. w Reszlu
Marzena Uglarenko-Mickiewicz