Taryfa

dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków

na terenie miasta i gminy Reszel


Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców usług

Gospodarstwa

domowe

Przemysł

 

Pozostali

odbiorcy

 1.

 Cena za 1 m3 dostarczonej wody w zł.

3,73

3,77

3,76


Tabela 2. Stawka opłaty abonamentowej.

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców usług

Gospodarstwa

domowe

Przemysł

 

Pozostali

odbiorcy

 


1.

Rodzaje stawek abonamentowych:

Stawka opłaty abonamentowej

 Stawka opłaty abonamentowej

(zł/odbiorcę/mc)

 5,68

5,68

5,68


Tabela 3. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki.

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców usług

Gospodarstwa

domowe

Przemysł

 

Pozostali

odbiorcy

1.

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków w zł.

5,53

5,53

5,53

 

Do cen i stawek opłat wymienionych w tabelach dolicza się podatek VAT zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

Załączniki:
___________________________________________

1. Taryfy na 2015 rok + uzasadnienie.

2. Uchwała rady.